Ekibimiz

Birim Koordinatörlerinin Görev Tanımı ve Öğrenci Değişimi İçin Yapılması Gerekenler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Erasmus+ Koordinatörleri, Bölüm/Anabilim Dalı/Program (Birim) Erasmus+ Koordinatörlerinin aşağıda detaylandırılmış görevlerini gerçekleştirmelerini sağlamak ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde Birim Koordinatörlerine destek olmakla görevli olup, tüm sürecin eksiksiz işlemesinden sorumludurlar. Ayrıca, Birimlerde meydana gelen koordinatör değişikliklerini en geç 10 gün içinde Kurum Koordinatörlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Birim Koordinatörleri temelde üç ana konu ile ilgilenmektedirler: İkili Anlaşma (Bilateral Agreement), Kurumumuzdan giden Erasmus öğrencileri ve yurtdışından gelen Erasmus öğrencileri. Üstlenmiş olduğu görevleri gerçekleştirirken ayrıca; gelen öğrenci, giden öğrenci ve İkili Anlaşmalar için düzenlenen evrakların birer kopyasının ilgili Birimde arşivlenmesini sağlamalıdır.

 

         1. İkili Anlaşma (Bilateral Agreement)

 • İkili Anlaşma ancak Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) Sahibi Üniversiteler ile yapılabilir.
 • İkili Anlaşma Birim Koordinatörlerince yapılabileceği gibi, öğretim üyeleri tarafından da bağlı oldukları Birim Koordinatörünün ve Bölüm/Anabilim Dalı/Program Başkanının bilgisi dâhilinde gerçekleştirilebilir.
 • Kurum Koordinatörlüğü’ne yurtdışından gelmiş olan İkili Anlaşma teklifleri Kurum Koordinatörlüğünce, ilgili Birimin bilgisi dâhilinde değerlendirilerek işleme konulabilir.
 • İkili Anlaşma Erasmus+ Bilateral Agreement Formu kullanılarak yapılmalıdır.
 • Üzerinde mutabakata varılmış olan İkili Anlaşma, Birim Koordinatörlerince hazırlanarak imzalanmak üzere Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.
 • Birim Koordinatörlerinden Kurum Koordinatörlüğüne gönderilen İkili Anlaşma Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır.
 • İkili Anlaşma Kurum Koordinatörlüğü tarafından ortak üniversiteye e-posta yolu ile gönderilir.
 • Ortak üniversite tarafından da imzalanmış İkili Anlaşma Üniversitemiz Kurum Koordinatörlüğüne ulaştırılır ve burada dosyalanır.
 • Taraflarca imzalanmış İkili Anlaşmaya app.erasmus.beun.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 • İkili Anlaşma Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Anlaşmada hem Üniversitemizin hem de ortak üniversitenin eğitim dili mutlaka belirtilmelidir.
 • Anlaşma sırasında ortak üniversitenin akademik takviminin incelenmesi Birim Koordinatörünün konu ile ilgili bilgi sahibi olması açısından önemlidir.
 • Değişim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) anlaşma üzerinde mutlaka belirtilmelidir.
 • Karşı kurumun ders içerikleri mutlaka anlaşma YAPILMADAN ÖNCE incelenmeli, olası denklik sorunu yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmış olarak anlaşma kesinleştirilmelidir. Anlaşma bir kez sonuçlandırıldıktan sonra ortak üniversitede öğrencinin alacağı tüm derslerin toplam AKTS kredisi değerinde üniversitemizde denklik verileceği anlaşmayı yapan Birimimiz tarafından kabul edilmiş sayılır.
 • Diğer öğretim elemanları İkili Anlaşma yaparken Birim Koordinatörüne ve Bölüm Başkanına bilgi vermelidir. Anlaşmanın kesinleşme ve imzalanma aşamasında Birim Koordinatöründen destek alır.
 • Erasmus+ Bilateral Agreement Formu kullanılarak hazırlanmış olan İkili Anlaşma Kurum Koordinatörlüğüne iletilmeli, anlaşma Kurum Koordinatörlüğü tarafından imzalandığından dolayı, ortak üniversiteye gönderildiğinden emin olunmalı, anlaşmanın taraflar tarafından imzalanmış ve onaylanmış halinden bir kopya birime temin edilmelidir.

  Kağıtsız Erasmus (EWP) kapsamında Kurumlar Arası Anlaşma (IIA) Yapılması ile ilgili Bilgilendirme Sunumu'na Erişmek için tıklayınız...

  Kağıtsız Erasmus (EWP) kapsamında karşı kurumdan gelen Kurumlar Arası Anlaşma (IIA) nın kabul edilmesi ile ilgili Bilgilendirme Sunumu'na Erişmek için tıklayınız...

  2. Giden Öğrenciler ile İlgili Görevler
 • Öğrenci Seçiminden Sonraki Görevler
 • Öğrencinin internetten doldurup Kurum Koordinatörlüğüne vermek üzere dökümünü aldığı başvuru belgesini (öğrenci staj için başvuruyorsa stajın bölüme uygunluğunu kontrol ederek) imzalar.
 • Öğrenci ismini öğrencinin gideceği kuruma bildirir.
 • Vize için davetiye (üzerinde eğitimin başlangıç-bitiş tarihlerinin de belirtilmiş olduğu) kendisine gönderilirse bu belgeyi Kurum Koordinatörlüğüne iletir ve başvuru ve ikamet formlarının doldurulmasında öğrenciye destek verir.
 • Gidilecek kurumdan, açılması planlanan derslere ait AKTS kredili listeyi ister.
 • Ders denkliğinin Birim Denklik Komisyonu tarafından yapılarak Akademik Eşdeğerlik Belgesinin (2 nüsha-ıslak imzalı) hazırlanmasını ve Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesini koordine eder. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli konu öğrencinin yurtdışında alacağı her bir AKTS kredisinin (1 yarıyıl için giden öğrencinin en az 30 AKTS kredisi alması için gereken düzenleme yapılmalıdır) Üniversitemizde sayılması gerekliliğidir. Bu nedenle, alacağı herhangi bir dersin denkliğinin verilmeme olasılığı bulunmamaktadır. Zira ortak üniversite ile anlaşma yapılırken derslerin ve içeriklerinin incelendiği ve Birimce uygun bulunduğu, bu sebeple de anlaşma kesinleştiği/imzalandığı kabul edilmektedir.
 • Ders Denkliği yapılırken ortak üniversite ders AKTS’leri ile Üniversitemiz AKTS’leri arasında farklar bulunabilir. Dersler denkleştirilemediği durumlarda öğrencinin üniversitemizdeki dönemine ortak üniversitede geçirdiği dönemi denkleme yoluna gidilebilir. Önemli olan, değişim döneminde aldığı AKTS kredilerinin tamamını tanımaktır.
 • Öğrenim Anlaşmasını (Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineship) öğrenci ile birlikte hazırlar.
 • Evrakların üzerinde gerekli imza ve mühürlerin tam olduğundan emin olmalıdır.
 • Öğrenim ya da staj yapmaya hak kazanmış olmakla birlikte bundan vazgeçmiş olan öğrenciler var ise Kurum Koordinatörlüğüne konu ile ilgili bilgi verir ve söz konusu öğrencinin feragat belgesini hazırlayıp en geç 15 gün içinde Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmesini sağlar.

 • Değişim Başladıktan Sonraki Görevler
 • Öğrencinin değişiklik yaptığı durumda yeni ders programının bir dönemde 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenmesini sağlar.
 • Öğrenci derslerinde değişiklik yaptığı takdirde Öğrenim Anlaşmasına değişimi işlemesi ve bunu hem ortak üniversiteye hem de Üniversitemiz Kurum Koordinatörlüğüne imzalatarak mühürletmesini sağlar.
 • Öğrenim Anlaşmasında değişiklik olması halinde Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Belgesinin Birim Denklik Komisyonunca tekrar düzenlenmesini (ıslak imzalı 2 nüsha) sağlar.
 • Düzenlenen yeni Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Belgesi, Kurum Koordinatörlüğüne iletir.

 • Değişim Bittikten Sonraki Görevler
 • Kurum Koordinatörlüğünden resmi yazıyla gönderildiğinde, Transkriptte yer alan dersler ile Öğrenim Anlaşması ve Tanınma Belgesindeki dersleri kontrol etmeli ve olası tutarsızlığın giderilmesini sağlar.
 • Öğrencinin geçtiği derslerin denkliğinin Birim Denklik Komisyonunca yapılmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki; öğrencinin başarılı olduğu tüm derslerin toplam AKTS kredisi değerinde denklik verilmelidir. Dersleri derslere eşleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda dönemi döneme eşleştirerek öğrencinin harcadığı emeğin karşılığını alması sağlanmalıdır.
 • Hazırlanan Denklik Belgesinin bir kopyasını da Kurum Koordinatörlüğüne aktarmak koşuluyla öğrenci işlerine ileterek öğrencinin transkriptine işlenmesini sağlar.
 • Öğrenciden gittiği üniversite ve koşulları ile ilgili bilgi alması, sonraki dönemlerde gidecek öğrencilere verilecek destek açısından yararlıdır.


        3. Gelen Öğrenciler ile İlgili Görevler
 • Yabancı öğrencilerin alabileceği dersleri planlamalı ve kodlarıyla birlikte Kurum Koordinatörlüğüne iletir.
 • Öğrencilerin öğrenim belgelerini takip etmeli ve imzalayarak Kurum Koordinatörlüğüne gönderir.
 • Öğrencilerin derslere katılımını, ders içeriklerinden ve işleyişinden memnuniyetlerini takip etmeli, olası sorunları Kurum Koordinatörlüğü ile paylaşarak çözmeye çalışır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin